Uchwała nr XXXII/330/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 grudnia 2005w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1605) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/330/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ) i § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonego uchwałą Nr IX/81/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 113, poz. 1605) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

U  Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z § 11 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka plan pracy przewodniczący Rady Gminy przygotowuje i po konsultacji z Wójtem oraz komisjami stałymi przedstawia Radzie do uchwalenia na ostatniej sesji w roku kalendarzowym.


 
 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


 
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXII/330/05
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
 

Plan pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok
 
I kwartał  2006 r.
-  podjęcie uchwały w sprawie zmian do studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka i planów zagospodarowania przestrzennego,
-  podjęcie uchwały w sprawie zmian do Strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka,
-  podjęcie uchwały w sprawie zmian  do Strategii pomocy społecznej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2005-2010,
-  podjęcie uchwały w sprawie zmiany  granic okręgów wyborczych,
-  podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka,
-  podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Brzozie (gimnazjum i liceum ogólnokształcącego), przyjęcie Aktu założycielskiego i Statutu szkoły,
-  podjęcie uchwały w sprawie zmian  sieci szkół  gminy Nowa Wieś Wielka,
-  przyjęcie sprawozdania z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 rok  oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
-  podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
-  podjęcie uchwały w sprawie herbu gminy Nowa Wieś Wielka
 
II kwartał  2006 r.
-  analiza wykonania budżetu za 2005 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu,
-  sprawozdanie z realizacji gminnego  programu profilaktyki przeciwalkoholowej w Gminie za 2005 rok,
-  podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za przedszkola,
-  analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie, zasady współpracy z Policją,
-  informacja o stanie służby zdrowia  na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
-  informacja  o wynikach pracy Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Nowej Wsi Wielkiej za lata 2002-2006,
-  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2006 roku
 
III kwartał  2006 r.
-  ocena realizacji budżetu z I półrocze 2006   roku,
-  podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi na rok 2007,
-  analiza funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji –działania wspomagające na rzecz  aktywizacji bezrobotnych i lokalnego rynku pracy,
 
IV kwartał  2006 r.
-  analiza stawek podatkowych na 2007  rok,
-  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków.
-  przedłożenie informacji z analizy  oświadczeń majątkowych,
-  podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok,
-  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2006 roku,
-  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r. 

       

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

                                           

metryczka


Opublikował: Renata Sitek (3 stycznia 2006, 16:36:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3119