Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwała nr XXXV/345/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 166, art.166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem 24.887.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,w tym:
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody własne 12.904.719 zł,
2) dotacje celowe 3.536.992 zł,
3) subwencje 8.445.877 zł,
4) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 22.486 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 26.273.469 zł,
1) dochody majątkowe 430.000 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 120.000 zł,
2) dochody bieżące 24.457.588 zł, w tym dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22.486 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości 21.928.964 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 11.876.844 zł,
b) dotacje 1.146.675 zł,
c) wydatki na obsługę długu 137.152 zł,
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 22.486 zł,
2) wydatki majątkowe 4.344.505 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3a) 4.344.505 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.385.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 1.085.881 zł,
2) zaciągniętych kredytów 300.000 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.465.626,80zł, rozchody w wysokości 2.079.745,80zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 80.000 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 136.000 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii 5.000 zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 2.855.421 zł,
2) wydatki w wysokości 2.854.640 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 40.000 zł,
2) wydatki 40.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1) z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,62 zł za 1m3 510.900 zł,
2) z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za
jeden kurs beczkowozu 33.600 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 350.000 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 77.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 175.175 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 78.000 zł,
2) wydatki 78.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.385.881 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.079.745,80 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie
wydatków jednostki,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2010 r. (192kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2010 r. (845kB) pdf
Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012. (332kB) excel
Załącznik nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2010 r. (174kB) pdf
Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. (84kB) pdf
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. (103kB) pdf
Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. (27kB) excel
Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. (27kB) excel
Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. (96kB) pdf
Załącznik nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2010 r. (26kB) excel
Załącznik nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2010 r. (26kB) excel
Załącznik nr 11 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. (28kB) excel
Załącznik nr 12 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (28kB) excel
Załącznik nr 13 - Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne. (135kB) pdf
Załącznik nr 14 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych. (91kB) pdf
Załącznik nr 15 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przyjęty w budżecie gmniny na 2010 rok - opis. (51kB) excel
Załącznik nr 16 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok. (34kB) word
Załącznik nr 17 - Plan przychodów i kosztów dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. (90kB) pdf
Załącznik nr 18 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010. (93kB) word
Załącznik nr 19 - Objaśnienia dotyczące budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok. (941kB) word
Wykresy (27kB) word


Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2010, 14:30:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (9 kwietnia 2010, 08:54:26)
Zmieniono: korekta układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2401

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij