Uchwała nr XXVI/251/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 grudnia 2008w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/251/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 grudnia 2008


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwala się, co następuje:


§1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  25.034.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody własne 13.599.990 zł,
2) dotacje celowe 3.492.291 zł,
3) subwencje 7.942.179 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 380.000 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 120.000 zł,
2) dochody bieżące 24.654.460 zł.
  
§ 2.1. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 28.294.460 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości 22.013.956 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.358.578 zł,
b) dotacje 1.130.146 zł,
c) wydatki na obsługę długu 261.229 zł,
2) wydatki majątkowe 6.280.504 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3a) 6.280.504 zł. 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.260.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.375.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów 885.000 zł.
  
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.010.646 zł, rozchody w wysokości 1.750.646 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 80.000 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 20.000 zł.          
 
§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5:  
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
   
§ 7. Ustala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141.000 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 136.000 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii 5.000 zł.
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 2.584.791 zł,
2) wydatki w wysokości 2.566.473 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody  41.000 zł,
2) wydatki  41.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 17.
 
§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1) z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,62 zł za 1m3 497.800 zł,
2) z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu  28.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 346.046 zł,
2) innych podmiotów w wysokości 66.000 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 181.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.
 
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 52.588 zł,
2) wydatki 52.088 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.
  
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.260.000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.750.646 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009  roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki:
1) Dochody budżetu Gminy  na  2009 r.  
2) Wydatki budżetu Gminy  na  2009 r.
3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.
3a) Zadania inwestycyjne w 2009 r.
4) Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
8) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.
9) Dotacje przedmiotowe w 2009 r.
10) Dotacje podmiotowe w 2009 r.
11) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.
12) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
13)  Prognozowane kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.
14) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych  na 2009 – opis.
15) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 r. – opis.
16) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok.
17) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.
18) Objaśnienia dotyczące  projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2009 rok.
 
Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 (193kB) pdf
Załącznik nr 2 (803kB) pdf
Załącznik nr 4 (82kB) pdf
Załącznik nr 5 - dochody (106kB) pdf
Załącznik nr 5 - wydatki (131kB) pdf
Załącznik nr 8 (96kB) pdf
Załącznik nr 12 (96kB) pdf
Załącznik nr 13 (134kB) pdf
Załącznik nr 14 (56kB) word
Załącznik nr 15 (30kB) excel
Załącznik nr 16 (34kB) word
Załącznik nr 17 (102kB) pdf
Załącznik nr 18 (828kB) word
Załączniki: 3, 3a, 6, 7, 9, 10 i 11 (84kB) excelmetryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2009, 15:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2493