W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/381/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz. 3823

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi:

Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
  1. Pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy 22
  2. nauczyciel przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujący z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze 22

      

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XL/315/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych grup wiekowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 2977).

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

 

UZASADNIENIE


Od 1 września 2022 r. w przedszkolach, szkołach i placówkach będą mogli być zatrudniani nauczyciele na stanowisku pedagoga specjalnego. W związku z tym, że ich pensum jest ustalane przez organ prowadzący, konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z obowiązującym od 27 maja 2022 r. brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę lub placówkę określa tygodniowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Oznacza to, że organy prowadzące muszą podjąć nowe uchwały w sprawie wysokości pensum ww. specjalistów. Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego nie uwzględniają bowiem stanowiska pedagoga specjalnego.

W projekcie uchwały przekazanej organizacjom związkowym w celu ich zaopiniowania zaproponowano określenie pensum dla pedagogów specjalnych na poziomie obowiązującym w placówkach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka dla pedagogów, to jest 22 godziny w tygodniu. Uzyskano pozytywne opinie dla proponowanego rozwiązania ze strony Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej oraz Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, chociaż Zarząd Regionu wniósł uwagę, że tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego powinien wynosić 20 godzin. Komisja Międzyzakładowa WZZ Forum-Oświata w Bydgoszczy wnioskowała o ustalenie tygodniowego pensum dla wymienionych w projekcie uchwały stanowisk nauczycieli na poziomie 20 godzin w tygodniu, a ponadto o ustalenie czasu trwania godzin zajęć nauczycieli specjalistów, w tym doradcy zawodowego, na poziomie 45 minut. W pozostałym zakresie Komisja Międzyzakładowa nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonego projektu.

W uchwale przyjmuje się jako poziom obowiązujący wymiar zaproponowany w jej projekcie przekazanym organizacjom związkowym.

W uchwale uregulowano również kwestię określenia ilości tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Powiadom znajomego