W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXXVIII/373/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3239

§  1. W uchwale Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki 
tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3796) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny  w wysokości 32,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny,  w wysokości 96,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem  1 sierpnia 2022 r.

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania systemu, co wynika  z art. 6r ust. 2 ustawy, składają się koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
oraz można pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak również koszty likwidacji tzw. dzikich wysypisk.
Liczba mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka na dzień 30.04.2022 r. według złożonych deklaracji wynosi  8947 osób, w tym 416 osób korzystających z ulgi w opłacie w wysokości 0,50 zł, zgodnie z uchwałą nr XXV/243/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  (Dz.Urz. z 2021 poz. 2682). Liczba właścicieli nieruchomości: 3092.
Cena  usług odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikająca z oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usługi od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w oparciu o ilość odebranych odpadów w 2021 r. i powiększona o 10% wzrost ilości odpadów wynosi: 3.495.948,12 zł. 
Planowane wydatki na 2022 rok:  3.801.794,30 zł
Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
3.801.794,30 zł : 12 miesięcy = 316.816,19 zł miesięcznie
316.816,19 zł : 8947 osób = 35,41 zł średnio miesięcznie na jedną osobę
Ze względu na roczny okres obowiązywania niniejszych uregulowań oraz trudne do określenia skutki jakie przyniosą zmiany we wprowadzanym systemie gospodarki odpadami przyjęto kwotę 32,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, a brakującą część kosztów pokryć z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXI/294/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r.
Przyjęta stawka opłaty nie przekracza określonej w ustawie maksymalnej stawki opłaty, która obecnie wynosi 41,24 zł miesięcznie na mieszkańca (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca, zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 w/w ustawy).
Przewidywany roczny wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
8531 osób niekorzystających z ulgi z tyt. posiadania kompostownika x 32,00 zł = 272.992,00 zł
  416 osób  korzystających  z ulgi z tyt. posiadania kompostownika x 31,50 zł  =  13.104,00 zł
272.992,00 zł + 13.104,00 zł = 286.096,00 zł  miesięcznie x 12 miesięcy = 3.433.152,00 zł
Natomiast w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 6k  ust. 3 ustawy, przyjęto stawkę w trzykrotnej wysokości  ustalonej stawki, określonej w wysokości 96,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Przyjęta kwota zgodnie z uregulowaniem ustawowym ma na celu mobilizowanie do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Powiadom znajomego