W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/298/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem 56.823.257,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  w tym:
1) dotacje celowe 10.707.256,25 zł
2) subwencje 12.640.600,00 zł
3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 509.077,25 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 809.677,25 zł, w tym:
    dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł
2) dochody bieżące 56.013.580,00 zł.  

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 67.709.499,69 zł
1)   wydatki bieżące w wysokości 53.988.141,00 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne  27.545.439,00 zł
b) dotacje udzielone z budżetu 5.685.877,12 zł
c) wydatki na obsługę długu  500.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.099.533,57 zł 

2)   wydatki majątkowe 13.721.358,69 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 13.721.358,69 zł.  

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 10.886.242,44 zł, który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek  8.344.068,04 zł
2)      wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)  2.115.888,00 zł
3)      przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu(rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 377.200,00 zł
4)      przychodami jst wynikających z rozliczenia środków (art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy)  49.086,40 zł.                                                                                 

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13.889.176,91 zł, rozchody w wysokości 3.002.934,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie   320.000,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 130.000,00  zł.   

 § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.500,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 240.500,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.  

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 5.436.560,00 zł
2) wydatki w wysokości  5.404.666,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 25.000,00 zł
2) wydatki 25.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 36.000,00 zł,
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym  i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i  pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.344.068,04 zł, oraz limity  na spłatę w wysokości  3.002.934,47 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 3.002.934,47 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień  w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia  i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian  w planie wydatków jednostki,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień  do dokonywania zmian w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy na 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2022 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2022 – opis.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2022 r. – opis.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2022 r.

Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2022 rok.

Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego