W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXI/296/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadza  się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 67.267.852,85 zł zastępuje się kwotą 68.672.547,79 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 20.212.239,39 zł,  3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.874.437,00 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 335.734,72 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą                     1.426.311,35zł, w tym:    

a) dochody ze sprzedaży majątku 73.130,67 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą   67.246.236,44 zł,   
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 75.332.298,80 zł  zastępuje się kwotą   75.367.042,06 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  60.993.581,08 zł,
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  25.702.391,76 zł, 
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.274.909,34 zł,
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących    z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 497.086,20 zł,
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.373.460,98 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą 14.373.460,98 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy zmniejszono o 1.369.951,68 zł i po zmianach   wynosi 6.694.494,27 zł,  który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości   2.637.877,03 zł,  
2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji  lokalnych) 3.860.271,64 zł,    
3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 196.345,60 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach  wynoszą 11.052.602,83 zł, rozchody  wynoszą 4.358.108,56 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi 100.000,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi 150.875,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.637.877,03 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 1.320.856,05 zł,    
18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do  wysokości 2.637.877,03zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 1.320.856,05 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Z1 - zmiany w dochodach i wydatkach

 

Z2 - dochody

 

Z3 - wydatki

 

Z4 - zadania inwestycyjne

 

Z5 - przychody i rozchody

 

Z6 - zadania zlecone

 

Z7 - dotacje

 

Z8 - programy i projekty

 

Uzasadnienie

Załączniki

Z2 - dochody pdf, 418 kB
Z3 - wydatki pdf, 376 kB
Z7 - dotacje pdf, 70 kB
Uzasadnienie pdf, 124 kB

Powiadom znajomego