W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Uchwała nr XXVIII/265/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. )) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadza  się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 62.897.464,99 zł zastępuje się kwotą 64.341.018,12 zł,   

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 17.039.807,05 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.841.887,00 zł,   

4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 752.349,93 zł,     

5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą                     2.359.711,73zł, w tym:                                                  

a) dochody ze sprzedaży majątku  222.600,00 zł,

6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą   61.981.306,39 zł,    

7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 72.056.098,59 zł  zastępuje się kwotą   73.499.651,72 zł, 

8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  57.246.398,26 zł, 

9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  25.586.446,74 zł,  

10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.466.177,12 zł, 

11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2.045.525,43 zł, 

12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 16.253.253,46 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą 16.253.253,46 zł,    

13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9.158.633,60 zł,  który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości   5.102.016,36 zł,   

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania  budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji  lokalnych)       3.860.271,64 zł,    


3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 196.345,60 zł, 

14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach  wynoszą 12.971.468,39 zł, rozchody  wynoszą 3.812.834,79 zł,

15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi  246.125,00 zł, 

16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi  150.875,00 zł, 

17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.102.016,36 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 775.582,28 zł,                                                                     
18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.102.016,36 zł,

3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 775.582,28 zł, 

19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

23) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

25) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

26) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach

Załącznik nr 2 - dochody

Załącznik nr 3 - wydatki

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 r.

Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik nr 8 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Załącznik nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2021 r.

Uzasadneinie

Załączniki

Uzasadneinie pdf, 152 kB

Powiadom znajomego