W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXV/243/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 19 maja 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ),w związku z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:

§   1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

UzasadnienieZgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W oparciu o posiadane dane w zakresie udziału kosztów odbioru i zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w łącznych kosztach odbioru i zagospodarowania odpadów, przyjęto kwotę zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady.
Cena odbioru, transportu i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na podstawie umowy z PUK CORIMP Sp. z o.o. w Bydgoszczy  nr 272.3.2017 z dnia 8.06.2017 r., zawartej na okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2021 r., wynosiła  270,00 zł brutto za 1 tonę. W związku z aneksem nr 2 z dnia 23 lipca 2020 r., obowiązującym od  1 lipca 2020 r., cena wynosi  279,18 zł brutto za tonę.
Ilość  bioodpadów od mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka  w 2020 r. odebranych z PSZOKów w Brzozie i w Nowej Wsi Wielkiej wyniosła 298,80 ton.
Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania bioodpadów w 2020 r. wyniósł  82.277,73 zł.
Łączna wartość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  od  mieszkańców Gminy NWW i z PSZOKów w 2020 r. wyniosła 1.824.378,75 zł.
Procentowy udział wartości odbioru i zagospodarowania bioodpadów w łącznej wartości wszystkich odebranych odpadów komunalnych: 82.277,73 zł : 1.824.378,75 zł = 4,5%.
Liczba mieszkańców Gminy według na dzień 31.12.2020 r. według złożonych deklaracji: 8931 osób.
Średni koszt odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych miesięcznie: 
1.824.378,75 : 12 = 152.031,56 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi:
152.031,56 zł : 8931 osób =  17,02 zł.
Wyliczony średni koszt odbioru i zagospodarowania bioodpadów przypadający na jednego mieszkańca miesięcznie: 17,02 zł x 4,5 % = 0,77 zł.
Dotychczas  odbiór odpadów bio odbywał się jedynie z PSZOKów. Od 1 lipca 2021 r. usługa odbioru tego rodzaju odpadów zostanie rozszerzona o obowiązkowy ich odbiór bezpośrednio z nieruchomości. Nastąpi wzrost kosztów odbioru o worki do gromadzenia tych odpadów przez mieszkańców, zwiększenie kosztów transportu (dojazd do każdej posesji) oraz zagospodarowania odpadów. Ustalając wysokość zwolnienia należy również mieć na względzie  konieczność kontrolowania właścicieli nieruchomości z deklarowanego obowiązku wywiązywania się z  posiadania kompostownika lub kompostowania  bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W oparciu o powyższe dane przyjęto wysokość zwolnienia w kwocie 0,50 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.
Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą,  ważna do 30 czerwca 2021 r., określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania na zasadzie przepisów obowiązujących w czasie zawarcia umowy w 2017 r., bez odbierania bezpośrednio z nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  (Dz.U. z 2019 poz. 2028) utrzymuje ważność umowy na odbieranie i zagospodarowanie  odpadów komunalnych, która jest niezgodna z tym rozporządzeniem,  na czas na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.  W związku z nowym przetargiem nieograniczonym na wykonywanie usługi od 1 lipca 2021 r. dostosowano sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z uwzględnieniem zbierania odpadów ulegających biodegradacji  w miejscu ich wytworzenia.  
Wprowadzenie zwolnienia dla właścicieli nieruchomości z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym 
ma stanowić zachętę ekonomiczną, dzięki której bioodpady będą zagospodarowywane we własnym zakresie i nie zwiększą strumienia odpadów komunalnych przekazywanych do  recyklingu.
Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. . 
W art. 6k ust. 4b w/w ustawy wymienione zostały przesłanki powodujące utratę prawa 
do zwolnienia, która ma miejsce w drodze decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje 
od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek: gdy właściciel nie posiada kompostownika przydomowego lub gdy nie kompostuje bioodpadów, lub uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności danych 
w deklaracji ze stanem faktycznym. 

Powiadom znajomego