W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA Nr XXV/242/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 19 maja 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§  1.  W uchwale Nr XVIII/163/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 3796) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 84,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j. ust. 1 i 2 ustawy oraz ustala stawki takiej opłaty. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania systemu, co wynika z art. 6r ust. 2 ustawy, składają się koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,
oraz może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak również koszty likwidacji tzw. dzikich wysypisk.
Obowiązek wdrożenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegających na rozszerzeniu ilości frakcji odbieranych odpadów powoduje zwiększenie zapotrzebowania na pojemniki i worki w odpowiednich kolorach i odpowiednio oznakowanych oraz prowadzi do zwiększenia liczby kursów pojazdów odbierających odpady.
W związku z przedstawioną ofertą jedynego uczestnika przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, PUK „CORIMP” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, mając na uwadze fakt zachowania zasady samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność zmiany wysokości stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 2.036.816,94 zł.
Wzrost cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów wynikający z oferty złożonej w przetargu niegraniczonym na wykonywanie usługi, od 1 lipca 2021 r. w oparciu o ilość  odebranych odpadów w 2020 r. wynosi:  1.326.742,89 zł.
Wysokość przewidywanych rocznych wydatków na podstawie dokonanej analizy wyniesie 3.363.559,83 zł.

Składają się na nie:

Wysokość przewidywanych rocznych wydatków w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.:
1)  PUK Corimp   2.580.039,50 zł
(ceny jednostkowe z nowej oferty, ilości odpadów na  podstawie 2020 r.; różnica do ceny  ofertowej z przetargu wynika z założonego wzrostu ilości odpadów o 11,6%),

 2)  ProNatura    569.265,84 zł

(1843 Mg x 308,88 zł; w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym z  Miastem Bydgoszcz z dnia 15 marca 2021 r., w ramach którego będzie zagospodarowana część  odpadów niesegregowanych w ilości do 1843 Mg/rok w ZTPOK w Bydgoszczy należącego do MKUO ProNatura),

 3)   obsługa administracyjna  214.254,49 zł
(dzierżawa placu w Brzozie pod PSZOK, pracownicy Urzędu Gminy i obsługa PSZOK)

Razem:  3.363.559,83 zł

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8931 osób.

Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami:

 
3.363.559,83 zł : 8931 (liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji) = 376,62 zł na rok na jednego mieszkańca.
376,62 zł : 12 miesięcy = 31,38 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
Ze względu na roczny okres obowiązywania niniejszych uregulowań oraz trudne do określenia skutki jakie przyniosą zmiany we wprowadzanym systemie gospodarki odpadami proponuje się kwotę 28,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Przewidywany roczny wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
8931 osób x 28,00 zł miesięcznie = 250.068,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 3.000.816,00 zł rocznie.
Przyjęta stawka opłaty nie przekracza określonej w ustawie maksymalnej stawki opłaty, która obecnie wynosi 38,38 zł miesięcznie na mieszkańca (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 w/w ustawy).
Natomiast w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu treści przepisu art. 6k ust. 3 ustawy, przyjęto stawkę opłaty podwyższonej, określonej w wysokości 84,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Przyjęta kwota zgodnie z uregulowaniem ustawowym ma na celu mobilizowanie mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Powiadom znajomego