W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

UCHWAŁA NR XXIV/240/21 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całościowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), w związku art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z. 2020 r. poz. 1876 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Zakres świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

4. W ramach usług opiekuńczych zapewnia się w szczególności udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, utrzymaniu czystości, dostarczaniu żywności i posiłków, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych i podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

5. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zapewnia się w szczególności pielęgnację, w tym pielęgnację chorego, kontrolowane leczenie farmakologiczne, rehabilitację leczniczą i rehabilitację społeczną, wspieranie psychologiczno – pedagogiczne i edukacyjno – społeczne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są we wszystkie dni miesiąca w godz. 8.00 – 16.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt. W szczególnie uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług opiekuńczych mogą podlegać negocjacjom, jeżeli zachowane zostaną przepisy prawa pracy oraz jeżeli odpowiadać to będzie możliwościom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

   § 2.1. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustala się  w wysokości 25,00 zł. 

2. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w wysokości 30,00 zł.

   § 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie:

1)      osobom samotnie gospodarującym, jeżeli spełniają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,  

2)      osobom w rodzinie, jeżeli spełniają kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność w przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1,  na zasadach uregulowanych w poniższej tabeli:

%
kryterium dochodu 
Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi 
Osoba samotnie gospodarująca
Osoba w gospodarstwie wieloosobowym 
do 100
0
0
powyżej 100 do 125
5
7
powyżej 125 do 150
7
10
powyżej 150 do 200
10
15
powyżej 200 do 250
15
20
powyżej 250 do 300
20
30
powyżej 300 do 400
30
40
powyżej 400 do 500
40
60
powyżej 500 do 600
60
80
powyżej 600 do 700
80
100
powyżej 700
100
100
 
   § 4.1. W szczególnych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze może zostać z niej zwolniona częściowo lub całkowicie.

2. Warunkiem całkowitego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wystąpienie co najmniej dwóch z poniższych okoliczności :

1)  osoba, której przyznano usługi ukończyła 90 rok życia,

2) poniesienie odpłatności za usługi spowodowałoby obniżenie dochodu na osobę poniżej ustawowego kryterium dochodowego,

3) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,

4) konieczność korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie.

 3. Warunkiem częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wystąpienie jednej z poniższych okoliczności :

1)  konieczność korzystania z usług opiekuńczych w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,

2)  udokumentowane wydatki na leki, leczenie i rehabilitację przewyższające w danym miesiącu 50% dochodu,

3) konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług,

4) poniesienie odpłatności za usługi spowodowałoby obniżenie dochodu na osobę poniżej ustawowego  kryterium dochodowego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/268/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 488 ze zm.).

 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Powiadom znajomego