W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LVI/530/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8452

§ 1. 1. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet, przysługujących w ciągu miesiąca radnym Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, naliczanych od podstawy określonej w § 2:
1) dla przewodniczącego Rady Gminy - 100%,                                                2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 80%, 
3) dla przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy - 70%, 
4) dla wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 60%, 
5) dla pozostałych radnych Rady Gminy - 55%, 
6) dla członków Komisji Rewizyjnej za każdy dzień kontroli - 10%. 

§ 2. 1. Podstawą do obliczania należnej diety jest wartość odpowiadająca 50% kwoty stanowiącej 2,4-krotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974).
2. Należne diety, wyliczone na podstawie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 3.1. Za każdą nieobecność na sesji lub na posiedzeniu komisji radnemu potrąca się kwotę 0stanowiącą 10% należnej diety za dany miesiąc, nie więcej niż 30% jej wysokości.
2. Potrącenia, określone w ust. 1, nie dotyczą diet radnych określonych w § 1 ust. 1 pkt 6.

§ 4. 1. Należne diety przekazuje się na wskazane przez radnego konto bankowe lub wypłaca w kasie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta.
2. Diety za miesiąc grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

§ 5. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Uzasadnienie


Z tytułu wykonywania mandatu radnym przysługują diety na zasadach określonych przez Radę Gminy. Ustalając wysokość zryczałtowanych diet Rada Gminy Nowa Wieś Wielka wzięła pod uwagę ograniczenia wysokości diet wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Zgodnie z art. 25 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy Nowa Wieś Wielka, ustalając wysokość diet radnych, wzięła pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który wyrokiem z dnia 11 lipca 2023 r. stwierdził jej nieważność, sygn. akt II SA/Bd 25/23. Powodem takiego rozstrzygnięcia był, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, brak publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym konieczne jest podjęcie nowej uchwały regulującej w/w materię, de facto tej samej treści, jednak z przepisem zawierającym uregulowanie w zakresie jej publikacji.
W § 6 projektu uchwały został wskazany jako dzień wejścia w życie dzień 1 stycznia 2022 r., a mianowicie dzień odpowiadający dniowi, który był wskazany w uchwale Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXXI/291/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. Zawarta w tym przepisie zasada retroakcji jest wprawdzie instytucja wyjątkową, ale dla jej uzasadnienia został przywołany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2020 r., I SA/Łd 268/20, i część jego uzasadnienia. W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przypomniał podstawowe reguły związane z ewentualnym nadaniem mocy wstecznej aktowi prawa miejscowego.
Sąd w pierwszej kolejności przywołał art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, według którego akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Idąc dalej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zaznaczył, że w świetle ust. 2 tego przepisu w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes prawny państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym. Kończąc przypomnienia przepisów ustawowych Sąd zauważył, że art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowi, że przepisy art. 4 tej ustawy nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
W kontekście art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych Sąd podkreślił, że jedną z konstytucyjnych zasad państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) jest zasada niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Jak zaznaczył WSA w Łodzi, zasada ta nie ma charakteru absolutnego i w wyjątkowych sytuacjach może zostać nadana moc wsteczna aktowi prawnemu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odwołał się w tym zakresie do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, według którego zakaz lex retro non agit dotyczy zwłaszcza przepisów normujących prawa i obowiązki obywateli, jeżeli prowadzi to do pogorszenia ich sytuacji w stosunku do stanu poprzedniego. Trybunał Konstytucyjny wskazywał też, że odstąpienie od tej zasady dopuszczalne jest jedynie wyjątkowo i tylko z usprawiedliwionych względów, gdy jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej ocenianej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji. Dodatkowo WSA wskazał, że w orzecznictwie NSA podkreśla się, że wsteczna moc prawa może dotyczyć, co do zasady, ewentualnie tylko przyznania praw, i z całą stanowczością należy wykluczyć możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków.
W ocenie Rady Gminy Nowa Wieś Wielka stan faktyczny oraz ratio legis w niniejszej sprawie w pełni uzasadniają i usprawiedliwiają podjęcie tej uchwały z obowiązującą mocą wsteczną, a istotne jest i to, że regulacja w uchwale dotyczy przyznania praw, w tym przypadku prawa do diety dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Powiadom znajomego