W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

LVI/529/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 8587

§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem 75.534.708,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,  w tym: 
1) dotacje celowe 6.804.897,00 zł
2) subwencje  16.813.664,00 zł
3) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  123.887,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 9.411.363,00 zł, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł 
2) dochody bieżące 66.123.345,46 zł.  

§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości  85.353.753,46 zł
1)   wydatki bieżące w wysokości 63.563.578,21 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 35.325.790,00 zł
b) dotacje udzielone z budżetu   5.012.150,00 zł
c) wydatki na obsługę długu  800.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących     
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  18.200,00 zł
2)   wydatki majątkowe 21.790.175,25 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 21.790.175,25 zł.   

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.819.045,00 zł,
który zostanie pokryty:
1)      przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 5.806.920,24 zł
2)      wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)  3.813.598,16 zł
3)      przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 198.526,60 zł.                                                                                 

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13.567.142,72 zł, rozchody w wysokości  3.748.097,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie  362.811,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie  137.189,00  zł.      

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.   

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 483.526,60 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.   

§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 7.096.572,00 zł
2) wydatki w wysokości 7.081.463,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 40.000,00 zł
2) wydatki   40.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24,00 zł za jeden kurs beczkowozu 36.000,00 zł,
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i  pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000.000,00 zł,
2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.806.920,24 zł, oraz limity na spłatę w wysokości  3.748.097,72 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do  wysokości 5.806.920,24 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek  i kredytów do  wysokości 3.748.097,72 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki

Z1 - dochody pdf, 293 kB
Z2 - Wydatki pdf, 339 kB

Powiadom znajomego