W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLVII/458/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40), w zw. z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) oraz w wykonaniu § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2151

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Dotacja, o której mowa w § 1:
1) może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podmiotowi ubiegającemu się o dotację na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, przy czym 2 % wartości nakładów to środki pochodzące z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, natomiast 98 % wartości nakładów to środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2) jest wypłacana po zawarciu umowy o udzielenie dotacji przez Beneficjenta z Gminą Nowa Wieś Wielka na podstawie promes udzielonych Gminie Nowa Wieś Wielka przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.

§ 3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.
4. Podmiot ubiegający się o dotację może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dotację w jednej z trzech kategorii:
1) do 150 000 złotych brutto,
2) do 500 000 złotych brutto,
3) do 3 500 000 złotych brutto.
5. Wnioski o udzielnie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), w terminie 2 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
6. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka upoważnia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do przeprowadzenia procedury wyłonienia nie więcej niż 9 wniosków skierowanych do ubiegania się przez Gminę Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 5. 1. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka powołuje Komisję do rozpatrzenia złożonych wniosków.
2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby, w tym Przewodniczący.
3. Komisja dokonuje weryfikacji pod względem formalnym złożonych wniosków o dotację, które objęte zostaną wnioskami Gminy Nowa Wieś Wielka o udzielnie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Karty oceny formalnej wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. O zakwalifikowaniu wniosków do objęcia dofinansowaniem decydują wartości historyczno-artystycznej oraz dostępności zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne.
5. Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub złożone przez podmioty nieuprawnione, podlegają odrzuceniu.
6. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka do akceptacji listę zakwalifikowanych wniosków w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji.
7. Informacja o wynikach pracy Komisji zostanie przesłana w formie pisemnej Podmiotom ubiegającym się o dotację oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka.
8. Podmiotom ubiegającym się o dotację, które złożyły w terminie wniosek o udzielenie dotacji, i których wnioski nie zostały zakwalifikowane do ubiegania się przez Gminę Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
9. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznaniu dotacji w wysokości określonej we wniosku.

§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w formie odrębnej uchwały, pod warunkiem przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego Gminie Nowa Wieś Wielka wstępnej promesy na udzielnie dotacji.
2. Uchwała o przyznanie dotacji określać będzie:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) zakres prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację,
3) kwotę dotacji lub jej części do przekazania w roku budżetowym lub do przekazania w roku następnym.
3. Gmina Nowa Wieś Wielka poinformuje w formie pisemnej Podmioty ubiegające się 
o dotację, których zadania inwestycyjne zostaną zakwalifikowane do otrzymania dotacji.

§ 7. 1. Podjęcie uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przyznania dotacji jest warunkiem do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie prac wskazanych we wniosku o udzielenie dotacji przez Podmiot ubiegający się o dotację.
2. Po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji Podmiot ubiegający się o dotację staje się Beneficjentem dotacji.
3. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego środków własnych Gminy i środków w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zwiększeniu, wysokość dotacji pozostaje bez zmian, a Beneficjent dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną.
4. Postępowanie, o którym mowa w ust.1, powinno być ogłoszone w terminie do 12 m-cy od dnia udostepnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie w stosunku do Wnioskodawcy.
5. W przypadku braku obowiązku stosowania przez Beneficjenta dotacji przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Beneficjent ten jest zobowiązany do przedłożenia Gminie Nowa Wieś Wielka takiej informacji w formie pisemnego oświadczenia, w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisma informującego o wyborze zadania objętego wnioskiem do udzielenia dotacji.
6. Beneficjenci dotacji, o których mowa w ust. 6, są zobowiązani do:
1) wyboru Wykonawcy prac w sposób transparentny i konkurencyjny na podstawie ogłoszonego zamówienia,
2) opracowania i przekazania do upublicznienia warunków udzielenia zamówienia co najmniej za pośrednictwem strony internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka. Zamówienie powinno być ogłoszone na cały zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie, a termin składania ofert nie może być krótszy niż 30 dni.
7. Beneficjenci dotacji są zobowiązani do poinformowania Gminy Nowa Wieś Wielka w formie pisemnego oświadczenia o ogłoszeniu postępowania, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia upublicznienia ogłoszenia.

§ 8. 1. Po rozstrzygnięciu postępowania, o którym mowa w § 7 ust. 1, Beneficjent dotacji zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Gminy Nowa Wieś Wielka o wynikach postępowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze.
2. Na podstawie otrzymanej informacji od Beneficjenta dotacji Gmina Nowa Wieś Wielka przedkłada do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek w celu otrzymania promesy wypłaty dofinansowania na udzielnie dotacji.
3. Warunkiem zawarcia przez Beneficjenta umowy z Wykonawcą na prace podlegające dofinansowaniu jest zawarcie umowy o przyznaniu dotacji.

§ 9. 1. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania, dotacja stanowi pomoc de minimis i jest udzielana przy zachowaniu warunków rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 ze zm.). Przez pomoc de minimis – należy rozumieć pomoc spełniającą warunki rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.).
3. Pomoc de minimis wprowadzona niniejszą uchwałą obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie ma uchwała Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4729 ze zm.).

§ 11. Traci moc uchwała nr XLVI/447/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1997).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie


Z uwagi na ogłoszenie nr 1/2022 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków naboru wniosków o dofinansowanie, Gmina może ubiegać się o środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym zarówno do rejestru zabytków jak i gminnej ewidencji zabytków. W celu umożliwienia podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zasadne jest podjęcie uchwały w trybie określonym w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym, że rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesiecznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, w uchwale określono czas obowiązywania do dnia 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z § 11 uchwały traci moc dotychczasowa uchwała nr XLVI/447/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast w celu szybkiej realizacji materii uregulowanej w niniejszej uchwale,  wprowadza się jako termin wejścia jej w życie termin krótszy niż określony art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1491), co umożliwia art. 4 ust. 2 tej ustawy, a dla uzasadnienia takiego uregulowania  w niniejszej uchwale wskazuje się właśnie wyżej wspomnianą konieczność przystąpienia do jak najszybszego wdrożenia w życie materii  uregulowanej w uchwale. Projekt niniejszej uchwały został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania.

Załączniki

Powiadom znajomego