W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XLVII/455/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.1) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia  2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 wprowadza  się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 67.369.810,37 zł zastępuje się kwotą 67.941.269,58 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 6.958.490,23 zł,   
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje po zmianach wynoszą 14.555.565,00 zł,   
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 528.996,23 zł,     
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą 6.427.888,08 zł, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku  314.100,00 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą   61.513.381,50 zł,    
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 78.861.565,22 zł  zastępuje się kwotą   79.433.024,43 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  60.495.032,97 zł,
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą    31.692.808,81 zł, 
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą  10.138.764,00 zł,
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących    z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 427.665,65 zł,
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą  18.937.991,46 zł, w tym wydatki  na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą  18.937.991,46 zł,   
13) w §3 ustalony planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi  11.491.754,85 który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  8.805.852,27 zł, 
2)  wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.378.482,88 zł, 
3) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 307.419,70 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu  wynoszą 14.058.604,57 zł, rozchody  wynoszą 2.566.849,72 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi  263.980,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi  136.020,00 zł, 
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.805.852,27 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 2.566.849,72 zł,                                            
18) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.805.852,27 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 2.566.849,72 zł,
4) w pkt 8 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) dokonywania zmian  w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.”,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 – Fundusz Pomocy Ukrainie.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Z3 - Wydatki pdf, 359 kB
Z2 - Dochody pdf, 353 kB
Uzasadnienie pdf, 79 kB

Powiadom znajomego