W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIII/310/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXX/286/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6531), § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł, 
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 800,00 zł, 
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.000,00 zł,  
4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 1 do uchwały, 
5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1.350,00 zł,  
6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 2 do uchwały, 
7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 900,00 zł, 
8) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek podatku określonych w załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
9) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca – 1.300,00 zł, 
10) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22 miejsca  - 2.050,00 zł.”. 


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Uzasadnienie 


Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Rada Gminy określa wysokość stawek podatku  od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego w 2022 r. nie może przekroczyć górnej granicy stawek podatkowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. poz. 724). W uchwale stawki podatku od środków transportowych zostały obniżone w stosunku do  stawek obowiązujących już od 1 stycznia 2022 r. Przedłożona   uchwała bierze pod uwagę liczne sygnały wpływające do Wójta Gminy od podatników, w ocenie których stawki przyjęte uchwałą Nr XXX/286/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2021 r. są zbyt wysokie, mając na uwadze sytuację rynkową, jak również stawki obowiązujące w ościennych gminach. W obowiązującym stanie prawnym zmiana pierwotnej uchwały podatkowej w trakcie roku jest dopuszczalna, albowiem jest zmianą na korzyść podatników. Potwierdza to utrwalone orzecznictwo sądowe. Tak też orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt II FSK 2772/11, ale zaznaczył, że konieczne jednak są dwa warunki. Po pierwsze zmodyfikowane stawki muszą się mieścić w granicach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, po drugie mogą obowiązywać wyłącznie od momentu wejścia w życie uchwały je ustalającej. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 maja 2001 r., sygn. akt I SA/Łd 551/99, dodając, że jeżeli uchwała nie ma mocy retroaktywnej, wówczas pobór podatku na podstawie zmodyfikowanych stawek nie narusza prawa. W związku z powyższym, biorą pod rozwagę, że uchwała spełnia w/w warunki oraz jest z korzyścią dla podatników, jej podjęcie jest w pełni zasadne i celowe.    

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego