W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXX/284/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Uwagi Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 9 grudnia 2021 r., poz. 6529

Treść

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: 
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  1,03 zł  od 1 m² powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł  od 1 ha powierzchni, 
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,54 zł  od 1 m² powierzchni, 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł  od 1 m ²powierzchni, 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25  zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: 
- budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych), w rozumieniu § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki o takim charakterze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),  dla których stawka wynosi 8,68 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej, 
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.  

§ 2. Traci moc uchwała XXI/204/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada  2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6239 ). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1558 ze zm.,) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z ty że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnej granicy stawek . które na 2022 r. ogłoszone zostały przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 9 sierpnia   2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ( M.P. poz. 724). 
Stawki podatku od nieruchomości podniesione zostały do stawek max za wyjątkiem §1 pkt 2 , lit. e dla budynków pozostałych.
Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek obowiązujących w  2022 r. zwiększy wpływy budżetowe. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego