W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 38/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 8 ust. 3  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zarządzam, co następuje:

 
   § 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”,  jako organ doradczy Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka, w składzie:
1) Maria Schmidt-Lewandowska - przewodnicząca,

2) Maria Posadzy - członek,

3) Zofia  Banach - członek. 

   § 2. Organizację oraz zasady działania Komisji określa Regulamin Pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

   § 3. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach środków z zakresu planowania przestrzennego.

   § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

   § 5. Traci moc zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania i zasad działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załącznik do zarządzenia Nr 38/22
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 sierpnia 2022 r.


REGULAMIN PRACY
GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ 


   § 1. 1. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej „Komisją”, jest organem doradczym Wójta Gminy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja opiniuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz architekturą.

3. Zaopiniowaniu przez Komisję podlegają w szczególności:

1)    zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

a)     projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b)    projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c)     analizy aktualności wydanych aktów planistycznych, 

   2) inne dokumenty i materiały planistyczne oraz koncepcje programowo przestrzenne.

4. Komisja może z własnej inicjatywy kierować uwagi i propozycje do organów Gminy w sprawach dotyczących zakresu jej działania.

   § 2.1. Przewodnicząca Komisji i członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie określone ryczałtowo w wysokości 450 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt) za udział w posiedzeniu Komisji, którego wynikiem jest opinia, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3. 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym miało miejsce ostatnio odbyte posiedzenie Komisji.

   § 3. Przewodnicząca komisji odpowiada za formułowanie opinii Komisji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

   § 4.1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę zaistniałych potrzeb.

2. Tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniające zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu Gminy, oraz listę osób zaproszonych spoza Komisji do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji, ustala Przewodnicząca Komisji w porozumieniu z kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy.

   § 5.1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

2. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

3. Na posiedzenie Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele organów gminy, innych organów i instytucji.

4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział autorzy opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

5. Komisja może dokonywać wizji w terenie oraz obradować poza siedzibą Urzędu Gminy.

   § 6.1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności.

2. Komisja przyjmuje stanowisko w sprawach należących do zakresu jej działania zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.

   § 7.1. Komisja w toku dyskusji opracowuje istotne elementy opinii.

2. Przewodniczący sporządza i podpisuje protokół z posiedzenia Komisji  zawierający opinię o przedstawionym projekcie. 

3. W przypadku, gdy Komisja rozpatruje na posiedzeniu więcej niż jedno zagadnienie, protokół sporządza się oddzielnie dla każdego zagadnienia.

 

 

 

 

  

Powiadom znajomego