W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 18/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605), zarządzam, co następuje:

 
   § 1. 1. Powołuje się Komisję ds. rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zwaną dalej „Komisją", w składzie:

1)      Grażyna Wojtera Moskal – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- przewodnicząca,

2)      Michał Derkowski – Pracownik Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – z-ca przewodniczącej,

3)      Krzysztof Nowacki  – Radca prawny Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – członek,

4)      Renata Góralczyk – Pracownik GOPS w Nowej Wsi Wielkiej – członek,

5)      Dorota Lisiak – Pracownik GOPS w Nowej Wsi Wielkiej – członek.

   2.   Komisja ma za zadanie:

1) dokonanie weryfikacji danych zawartych we wniosku o wypłatę świadczenia, w szczególności warunków lokalowych dotyczących zakwaterowania oraz zapewnienia wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2)   przedstawienie Wójtowi Gminy rekomendacji dotyczących przyznania świadczenia.

   § 2. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, który zwołuje i prowadzi posiedzenia.

   2. W ramach Zespołu mogą być tworzone grupy robocze.

3.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.

4. W pracach Komisji w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Komisji, w tym tłumacze języka ukraińskiego.

   § 3. Upoważniam członków Komisji do przetwarzania danych osobowych zawartych we wnioskach o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, w zakresie niezbędnym do podejmowanych czynności, o których mowa w § 1 ust. 2.

   § 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie

 Powołanie Komisji ds. rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy stanowi wykonanie zapisów § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 605).

Powiadom znajomego