W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 15/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 roku
Status obowiązujące

Treść

     Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),  zarządzam,  co następuje:


   § 1. Realizując uchwałę Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 373) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

   § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem: plan 68.673.107,79 zł, wykonanie 72.215.221,39 zł, w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   plan 335.734,72 zł, wykonanie 242.517,38 zł, w tym:
-  dotacje na   zadania  bieżące plan 116.020,84 zł, wykonanie 101.985,60 zł,
-  dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 219.713,88 zł, wykonanie 140.531,78 zł,
b) dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan      17.435.298,65 zł, wykonanie  17.252.997,92 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 35.694,77 zł, wykonanie 35.694,77 zł,                                                          

d) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.635.073,25 zł, wykonanie                       1.630.675,83 zł, 

f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan  647.998,00 zł, wykonanie  645.182,44 zł,                  

g) subwencja ogólna, plan 12.874.437,00, zł, wykonanie 14.990.325,00 zł,

h) dochody bieżące, plan  67.246.796,44 zł, wykonanie  70.076.275,71 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 13.404.218,00 zł, wykonanie 14.509.162,00 zł,  

-  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 850.000,00 zł,    

wykonanie 968.064,10 zł,            

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   238.076,95 zł,  wykonanie 294.469,91 zł,

-  dochody z majątkowe, plan 1.426.311,35 zł, wykonanie 2.138.945,68 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku, plan 73.130,67 zł, wykonanie 139.233,66 zł,

2) wydatki  ogółem, plan 75.367.602,06 zł, wykonanie 69.359.427,37 zł, w tym:

a)  wydatki bieżące, plan 60.958.337,08 zł, wykonanie 58.172.472,01 zł, z tego:

b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 497.086,20 zł, wykonanie 170.874,17 zł,

c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  25.672.190,61zł,  wykonanie 25.415.929,39 zł,  w tym:

 - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 66.792,05 zł, wykonanie 66.792,05 zł,

d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan   

4.277.909,34 zł, wykonanie  3.958.424,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 238.076,95 zł, wykonanie   215.449,95 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan  10.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł,

f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  600.000,00 zł, wykonanie  496.667,98 zł,

g) pozostałe wydatki, plan  29.673.073,98 zł, wykonanie  27.915.126,19 zł,

h)wydatki majątkowe, plan 14.409.264,98 zł, wykonanie  11.186.955,36 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,      plan 144.824,01 zł, wykonanie  52.898,10 zł,

3) deficyt budżetu, plan  - 6.694.494,27 zł, wykonanie   2.855.794,02 zł,

4) przychody budżetu, plan 11.052.602,83 zł, wykonanie  7.093.869,75 zł,

5) rozchody budżetu, plan 4.358.108,56 zł, wykonanie  4.358.108,56 zł,

6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek  budżetowych, z tego:

a) dochody, plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.810,51 zł,

b) wydatki, plan 15.000,00  zł, wykonanie 9.810,51 zł,

7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu  budżetowego, z tego:

a) przychody, plan 5.865.543,00 zł, wykonanie 5.573.132,17  zł,

b) koszty, plan 5.815.390,00  zł, wykonanie 5.330.785,44 zł,

8) Gmina na dzień 31.12.21 r. posiada zadłużenie w kwocie 14.505.122,53 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 20,08 % zadłużenia gminy.

9) Rok  budżetowy  zamknięty  został   środkami na rachunku budżetu w wysokości 5.436.771,27 zł w tym:

a) subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2021 na styczeń 2022 r.  w wysokości 849.287,00 zł,

b) pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości  3.912.121,10 zł  wynikającą z rozliczenia  wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego,

c) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 139.092,00 zł,

d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 250.225,04 zł,

e) ERASMUS w wysokości 196.372,12 zł,

f) Laboratoria Przyszłości 89.674,01zł.

   § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2021 rok”:

1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.


   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego