W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIX/378/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 wprowadza  się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 61.847.775,49 zł zastępuje się kwotą 61.899.457,49 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 13.206.099,72 zł,  3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.999.717,00 zł,  
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 941.380,35 zł,  
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą 1.181.160,52 zł, w tym:     a) dochody ze sprzedaży majątku  500.000,00 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą 60.718.296,97 zł,   
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 72.995.046,10 zł  zastępuje się kwotą   73.046.728,10 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  58.456.446,08 zł,
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  28.298.421,41 zł, 
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.789.959,28 zł,
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.233.918,89 zł,
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 14.590.282,02 zł, w tym wydatki   na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą 14.590.282,02 zł,   
13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 11.147.270,61 zł, który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów               w wysokości   8.344.068,04 zł, 
2)  wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.115.888,00 zł, 
3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania             budżetu ( rządowy fundusz inwestycji lokalnych)  478.766,01 zł,  
4) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  208.548,56 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach  wynoszą 15.050.970,60 zł, rozchody  wynoszą 3.903.699,99 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi  280.000,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi 113.000,00 zł, 
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.344.068,04 zł, oraz limity na spłatę  w wysokości 3.903.699,99 zł,   
18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do  wysokości 8.344.068,04 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 3.903.699,99 zł,
4) w pkt 8 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) w pkt 8 skreśla się lit. c,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 9 – Fundusz Pomocy Ukrainie.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Z2 - Dochody pdf, 384 kB
Z6 - Dotacje pdf, 73 kB
Uzasadnienie pdf, 80 kB
Z3 - Wydatki pdf, 365 kB

Powiadom znajomego