W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

XXXIII/308/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. W uchwale Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu kwotę 56.823.257,25 zł zastępuje się kwotą 56.843.614,25 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach wynoszą 10.727.613,25 zł,  3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje wynoszą 12.640.600,00 zł,   
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 529.434,25 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą  809.677,25 zł, w tym:       a) dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą 56.033.937,00 zł,   
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 67.709.499,69 zł  zastępuje się kwotą   67.742.059,65 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  54.020.700,96 zł,
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  27.550.327,00 zł, 
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 5.675.989,12 zł,
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.122.205,53 zł,
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.721.358,69 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach  wynoszą 13.721.358,69 zł,   
13) w §3 ustalony planowany deficyt budżetowy  w wysokości 10.886.242,44 zł zastępuje się kwotą 10.898.445,40 zł,  który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości   8.344.068,04 zł, 
2)  wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 2.115.888,00 zł,
3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania             budżetu ( rządowy fundusz inwestycji lokalnych) 377.200,00 zł,  
4) przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,  lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  61.289,36 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach  wynoszą 13.901.379,87 zł, rozchody  wynoszą 3.002.934,47 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi 320.000,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi 130.000,00 zł, 
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.344.068,04 zł, oraz limity na spłatę w wysokości 3.002.934,47 zł,
18) § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 3.002.934,47 zł, 
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
-----------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2021 r. poz. 1834,
[2] Dz.U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773,1927,1981 i 2270.

Załączniki

Z2 - dochody pdf, 290 kB
Z3 - wydatki pdf, 349 kB
Uzasadnienie doc, 145 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego