W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Bożena Hajduga, Tarkowo Dolne
Uzasadnienie wyboru Po przeprowadzonym naborze – w pierwszej turze naboru dokonano analizy formalnej złożonych dokumentów, w drugiej turze przeprowadzono rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne – stwierdzono, że Kandydatura Pani B.Hajduga najlepiej odpowiada potrzebom Urzędu. Kandydatka legitymuje się największym doświadczeniem zawodowym dotyczącym przedmiotowych problemów.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko ds. inwestycji i remontów
Miejsce pracy Praca w budynku Urzędu Gminy i poza nim – bezpieczne warunki pracy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status rozstrzygnięte

Treść

Aktualizacja ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o naborze  na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów z dnia 19 maja 2021 r.

Aktualizuje się ww. Ogłoszenie,  pkt II. 5) otrzymuje brzmienie:

5) wykształcenie: co najmniej średnie o specjalności budowlanej wraz z doświadczeniem związanym z obsługą procesu inwestycyjnego umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku lub wykształcenie wyższe z doświadczeniem związanym z obsługą procesu inwestycyjnego umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku


Aktualizacja ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o naborze  na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów z dnia 17 maja 2021 r.
Aktualizuje się ww. Ogłoszenie,  pkt II. 5) otrzymuje brzmienie:

5) wykształcenie: co najmniej średnie o specjalności budowlanej, umożliwiającej wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku lub wykształcenie wyższe z doświadczeniem związanym z obsługą procesu inwestycyjnego,

w pkt VIII. zmieniono termin na składanie ofert z 25 maja 2021 r. na  dzień 7 czerwca 2021 r. do godz. 15:15.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór  na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.

II. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: co najmniej średnie o specjalności budowlanej wraz z doświadczeniem związanym z obsługą procesu inwestycyjnego umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku lub wykształcenie wyższe z doświadczeniem związanym z obsługą procesu inwestycyjnego umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku,
6) umiejętność sprawnej obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych pakietów biurowych (Word, Excel, Outlook),
7) umiejętność przygotowywania SIWZ do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
8) umiejętność weryfikowania kosztorysów i przygotowywania umów na roboty budowlane,
9) znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem gminy, procesu inwestycyjnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) komunikatywność, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, staranność,
4) prawo jazdy kat B oraz możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie umowy,
5) znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) opracowywanie i weryfikacja zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji, w tym  również do SIWZ,
2) współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań,
3) współpraca ze stanowiskiem ds. funduszy zewnętrznych w zakresie przygotowania materiałów do wniosków o aplikację środków finansowych i ich rozliczanie,
4) organizowanie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, ich kontrola, a następnie przeprowadzanie  odbiorów końcowych,
5) sprawdzanie faktur, rachunków i protokołów częściowych oraz końcowych przedkładanych przez wykonawców pod względem merytorycznym,
6) rozliczanie inwestycji i remontów po ich zakończeniu,
7) organizowanie przeglądów gwarancyjnych wynikających ze zrealizowanych umów na roboty budowlane,
8) przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń związanych z wykonanymi inwestycjami.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.
2. Wynagrodzenie  miesięczne – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, znak:RO.I.120.29.2017 ze zm., oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawą z dnia 12  grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872).
3. Praca w budynku Urzędu Gminy i poza nim – bezpieczne warunki pracy.
4.Stanowisko pracy związane jest z pracą siedzącą i obsługą komputera, obsługą urządzeń biurowych oraz obsługą interesantów, a także dodatkowo pracą w terenie podczas nadzoru przy realizacji inwestycji i remontów.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisany list motywacyjny,
2) podpisany życiorys (curriculum vitae),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
6) oświadczenia o:
1) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4) przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wyniku naboru,
5) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

VIII.   Termin i miejsce składania ofert.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pok. Nr 17 lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 15:15 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka

z dopiskiem na kopercie:
„Oferta zatrudnienia na stanowisko ds. inwestycji i remontów"

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone bezpośrednio po zakończeniu naboru.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 ze zm.). 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych – zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 informuje, że przetwarzanie  danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Oskwarek

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie prezentujemy poniżej w załączeniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego