Czynsz za najem lokali mieszkalnych

ZARZĄDZENIE Nr  43/10
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
 
Znak: RO.I.0151-43/10
 
 
w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13), w związku z § 9 ust. 5 załącznika do uchwały nr VIII/62/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007 - 2011 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 62, poz. 1024 oraz Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 168, poz. 2778), zarządzam co następuje:
 
 
   § 1. Ustalam miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 2,05 zł.
 
   § 2. Traci moc zarządzenie nr 68/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 sierpnia   2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (10 stycznia 2003)
Opublikował: Justyna Zboralska (27 czerwca 2003, 17:37:27)

Ostatnia zmiana: Anita Wysota (18 listopada 2010, 13:18:28)
Zmieniono: zmiana stawki czynszu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4832