Strona główna  >  Zarządzenia  >  WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  >  2019
Zarządzenia z roku 2019 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2018 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2017 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2016 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2014 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2013 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2012 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2011 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2010 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2009 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu  |  Zarządzenia z roku 2008 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu

Zarządzenie nr 19/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 marca 2019


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 roku


Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),  zarządzam,  co następuje:
 
   § 1. Realizując uchwałę Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz.373 ) przedkładam  „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 r. przedstawia się następująco:
1) dochody ogółem: plan 54.721.675,28 zł, wykonanie 53.394.638,14 zł, w tym:
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich      
plan 3.996.929,02 zł, wykonanie 2.977.089,83 zł, w tym:
-  dotacje na   zadania  bieżące plan 253.685,83 zł, wykonanie 253.272,09 zł,
-  dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 3.743.243,19 zł, wykonanie 2.723.817,74 zł,
b)dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan   
10.660.948,15 zł, wykonanie 10.574.551,93 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów   
inwestycyjnych własnych gmin, plan  34.204,00 zł, wykonanie 34.204,00 zł,                                          d) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.426.287,86 zł, wykonanie 1.417.500,99 zł, 
f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan 120.000,00 zł, wykonanie 167.747 zł,                  
g) subwencja ogólna, plan 10.732.831,00 zł, wykonanie 10.732.831,00 zł,
h) dochody własne, plan  26.111.277,98 zł, wykonanie   25.854.735,11 zł, w tym:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 10.800.269,00 zł, wykonanie 11.486.610,00 zł, 
-  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 600.000,00 zł,   
wykonanie 347.937,19 zł, 
-  dochody z podatków i opłat lokalnych, plan 13.604.795,98 zł, wykonanie 13.047.980,74 zł, w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   200.000,00 zł,  wykonanie 212.738,33 zł,
-  dochody z majątku gminy, plan 149.771,00 zł, wykonanie 146.552,01 zł,
-  pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, plan 310.000,00 zł,    
wykonanie 309.214,89 zł,
-  pozostałe dochody, plan 670.438,00 zł, wykonanie  537.217,29 zł,
 
 
2) wydatki  ogółem, plan 60.750.675,28 zł, wykonanie 58.792.259,22 zł, w tym:
a)  wydatki bieżące, plan 42.715.625,89 zł, wykonanie 41.208.384,89 zł, z tego:
b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących                              z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 384.407,54 zł, wykonanie 360.678,34 zł,
c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  20.004.604,40 zł,
wykonanie  19.407.766,27 zł,  w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 99.975,89 zł, wykonanie 83.712,77 zł,
d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan   
1.997.247,16 zł, wykonanie  1.920.143,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania    
problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 205.385,00 zł, wykonanie        
172.222,65 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan  10.000,00 zł, wykonanie  6.286,32 zł,
f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  484.702,00 zł, wykonanie  
453.350,70 zł,
g) pozostałe wydatki, plan  19.639.280,79 zł, wykonanie  18.894.223,51 zł,
h)wydatki majątkowe, plan 18.035.049,39 zł, wykonanie  17.583.874,33 zł, z tego : wydatki
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,      
plan 7.169.212,85 zł, wykonanie  7.144.358,75 zł,
3) deficyt budżetu, plan 6.029.000,00 zł, wykonanie   - 5.397.621,08 zł,
4) przychody budżetu, plan 9.422.214,21 zł, wykonanie 8.790.835,29 zł,
5) rozchody budżetu, plan 3.393.214,21 zł, wykonanie  3.393.214,21 zł,
6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek 
budżetowych, z tego:
a) dochody, plan 83.180,00 zł, wykonanie  82.219,18 zł,
b) wydatki, plan  83.180,00 zł, wykonanie  82.219,18 zł,
7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu  
budżetowego, z tego:
a) przychody, plan  5.058.850,00 zł, wykonanie  4.989.089,93 zł,
b) koszty, plan 5.299.992,00 zł, wykonanie 4.497.799,24  zł,
8) Gmina na dzień 31.12.18 r. posiada zadłużenie w kwocie  19.252.595,58 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 36,06 % zadłużenia gminy,
 
9) rok  budżetowy  zamknięty  został   środkami na rachunku budżetu w wysokości 780.147,22 zł w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2018 na styczeń 2019 r. w wysokości 769.149,00 zł oraz pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 10.998,22 zł  wynikającą z rozliczenia  wykonania dochodów  i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego 2018.  
 
   § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2018 rok”:
1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (16 maja 2019, 11:49:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij