Zarządzenie nr 104/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 listopada 2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 104/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 listopada 2017


w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXII/243/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4116), zarządzam, co następuje:
 
   §  1. Ustalam   Regulamin  korzystania  z  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych   na   terenie   Gminy   Nowa   Wieś   Wielka,   stanowiący  załącznik do  zarządzenia.
   § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 
                                                                                                         
                       
 
 
 
 
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW KOMUNALNYCH
W  GMINIE  NOWA  WIEŚ  WIELKA  
 
1.   Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, przyjmowane są selektywnie zebrane odpady wytworzone w gospodarstwach domowych, znajdujących się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka   tylko od Mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
2.  Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia do PSZOK odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (np. z prowadzonej działalności gospodarczej, rolniczej, ogrodów działkowych), w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
3.  Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
4. Odpady w PSZOK przyjmowane są w każdą sobotę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:  
w okresie od 1 listopada do 31 marca             -         od 8.00 do 12.00,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października      -         od 8.00 do 14.00.
 
5.  W PSZOK są przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a)      odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
b)      chemikalia,
c)      baterie i akumulatory,
d)     odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych) w ilości nie  większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok, 
e)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f)      opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
g)      papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne,  metale, szkło,
h)      odpady wielogabarytowe.
6.     W PSZOK nie są przyjmowane:
a)    odpady wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,
b)    eternit (azbest) - odpady te odbierane są na innych zasadach i po wcześniejszym
     porozumieniu z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
7.     Pracownicy obsługi PSZOK:
a)       mają prawo odmówić przyjęcia odpadów niesegregowanych (zmieszanych), niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli jest to sprzeczne z przepisami prawa, lub może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
b)      nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce, gdzie należy je umieścić,
c)       prowadzą pisemną ewidencję każdorazowego przyjęcia odpadów z identyfikacją osoby korzystającej z PSZOK.
 
8.   Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku  oraz umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracowników obsługi PSZOK.
 
9.   Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) osoby korzystające z PSZOK wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 11:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 991