zamówienie na:

Budowa drogi w Prądocinie - od DK 25 do przejazdu PKP

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.10.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk, 88-100 Inowrocław ul. Popowicka 36, w cenie 263.451,72 zł (słownie złotych: Dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden 72/100). Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymogi zawarte w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji udzielonej na cały przedmiot zamówienia.