Sesja w dniu 12 marca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) zapraszam na VI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. 
Sesja odbędzie się w czwartek 12 marca 2015 r. o godz. 10:00 w budynku PKN Orlen przy ul. Przemysłowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2014 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 stycznia 2015 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 15 stycznia 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Ośrodka Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnej.
 11. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w Nowej Wsi Wielkiej.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dąbrowie  Wielkiej pod farmę fotowoltaiczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2015 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 050706C w Olimpinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Nowa Wieś Wielka w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.
 18. Omówienie i ustalenie koncepcji i kierunków rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020.
 19. Podjęcie w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka ds. Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020.
 23. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2014 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
 24. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2014 r. oraz założenia na 2014 r.
 25. Sprawozdanie z działalności GOK i Społecznej Rady Programowej za 2014 r.
 26. Sprawozdanie z działalności za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 27. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykorzystania środków przez sołectwa.
 28. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 29. Wolne wnioski.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Fac (3 marca 2015)
Opublikował: Szymon Giżycki (4 marca 2015, 08:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677