Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
 
Podstawa prawna
-  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U z 2002 r. nr 188  poz. 1576),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. nr 193 poz. 1617),
- uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz. Urz. Woj.- Pom. poz. 1289, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4115),
-  uchwała Nr XXIII/204/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka        (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r.  poz. 264).


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (w zał. wzór wniosku).Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów).Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (terenem), na którym zlokalizowana będzie baza transportowa z miejscem postojowym, wykorzystywana przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem.Potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów.Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.
 
W przypadku złożenia kopii, należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Opłaty
- 107,00 zł - opłata skarbowa za wydane zezwolenia opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
-  53,50 zł -  opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
- 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
-   24,00 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.
 
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2
nr: 61 8142 1059 0616 3365 2000 0001
w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy O/Złotniki  Kujawskie.
 
Termin załatwiania sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Dodatkowe informacje
  1. Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
  2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (17kB) word

Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (16kB) word


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (10 września 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (17 września 2014, 17:58:19)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (29 października 2018, 14:23:10)
Zmieniono: aktualizacja wykazu przedsiębiorców

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3810

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij