Sesja w dniu 29 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) zapraszam na IV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 grudnia 2014 r.
5.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6.  Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 11 grudnia 2014 r.
7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2014 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2015.
    a)  wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,
    b)  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
    c)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    d)  odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
    e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
    f)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2015 rok.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.
16.  Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Wolne wnioski.
18.  Sprawy różne.
19.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Fac (19 grudnia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 grudnia 2014, 14:20:32)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (20 grudnia 2014, 11:21:56)
Zmieniono: korekta dnia sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743