Sesja w dniu 29 października 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 29 października 2014 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 września 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 września 2014 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka od Skarbu Państwa nieruchomości  gruntowych stanowiących część ulic Wiaduktowej i Krętej położonych w Nowej Wsi Wielkiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych na rzecz obecnych dzierżawców.
 12. Informacja o jakości pracy szkół i przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych.
 13. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (17 października 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (20 października 2014, 16:55:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739