Sesja w dniu 29 września 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 29 września 2014 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2014 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 czerwca 2014 r.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 czerwca 2014 r.
7. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 września 2014 r.
8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
9. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.
10. Wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2014 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Górny”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Prądocinie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leszycach.
23. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
24. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.
25. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014 r.
26. Wystąpienie rzeczoznawcy po dokonaniu kontroli w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.
27. Informacja nt. zagrożenia mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom.
28. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
29. Sprawy różne.
30. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (18 września 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 września 2014, 12:46:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769