Sesja w dniu 16 września 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się we wtorek 16 września 2014 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2014 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 czerwca 2014 r.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 czerwca 2014 r.
7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
8. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 30 czerwca 2014 r.
9. Wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Prądocinie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości położonej w Brzozie od Skarbu Państwa  na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Brzozie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Leszycach.
20. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
21. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.
22. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2014 r.
23. Wystąpienie rzeczoznawcy po dokonaniu kontroli w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.
24. Informacja nt. zagrożenia mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom.
25. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (9 września 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 września 2014, 08:40:46)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 września 2014, 13:10:06)
Zmieniono: poprawienie układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 766