Sesja w dniu 30 czerwca 2014 r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XL sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2014 r.
5. Przyjecie protokołu z sesji z dnia 4 czerwca 2014 r.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 maja 2014 r.
8. Wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego „Olimpin”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin Łąki”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Brzozie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Tarkowie Dolnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości w Prądocinie.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
19. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2013 r.
20. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (17 czerwca 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 czerwca 2014, 08:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 895