Sesja w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 r. o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 25 marca 2014 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2013 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prądocin 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie podziału powiatu bydgoskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu wyborczego.
 14. Informacja o kontrolach  przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Nowa Wieś Wielka.
 16. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.”.
 17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (16 kwietnia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 kwietnia 2014, 13:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009