Sesja w dniu 25 marca 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 25 marca 2014 r. o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Prądocinie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2014 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 27 lutego 2014 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Gminę Nowa Wieś Wielka działalności w zakresie telekomunikacji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargowej nieruchomości rolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntu pod tablice reklamowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Olimpin”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2014 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Olimpinie.
 17. Informacja o opłatach planistycznych za 2013 r.
 18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (19 marca 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (20 marca 2014, 07:08:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927