Sesja w dniu 18 lutego 2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się we wtorek 18 lutego 2014 r. o godz. 14:00 w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 stycznia 2014 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 14 stycznia 2014 r.
7. Wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
11. Informacja o zapisach w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (od 2007 r. do dnia dzisiejszego), dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
12. Informacja  dotycząca  naliczonych opłat adiacenckich od 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VI” obejmującego obszar części wsi Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza przyszłość dla młodzieży” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej Rady Programowej za 2013 r.
17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (4 lutego 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (5 lutego 2014, 11:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966