Sesja w dniu 14 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 14 stycznia 2014 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2013 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r.
7. Wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
11. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (7 stycznia 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (8 stycznia 2014, 11:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279