Sesja w dniu 27 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 27 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2012 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 listopada 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2015.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016.
12. Podjęcie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013.
    a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,
    b) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
    c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    d) odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
    e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
    f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2012-2014.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2015.
22. Sprawozdania z realizacji planów pracy Rady Gminy i Komisji w 2012 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
na 2013 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok.
26. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych związanych z realizacją budżetu na 2012 r.
27. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
28. Wolne wnioski.
29. Sprawy różne.
30. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (11 grudnia 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (17 grudnia 2012, 12:39:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132