Sesja w dniu 29 maja 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 29 maja 2012 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 kwietnia 2012 r.
5.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6.  Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 26 kwietnia 2012 r.
7.  Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2011 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi za 2011 rok:
    a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2011 rok,
    b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
    c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
    d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2011 rok,
    e) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2011 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
     f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
    g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.,
    h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2011 rok,
    i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium
za 2011 rok.
8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2012.
9.  Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
10. Informacja o pracy Rady Społecznej przy SPZOZ. Opinia mieszkańców na temat działalności Gminnej Przychodni, zakres oferowanych usług – w stosunku do potrzeb mieszkańców.
11. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (10 maja 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (16 maja 2012, 14:18:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339