Sesja w dniu 28 marca 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 28 marca 2012 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 lutego 2012 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 9 lutego 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2012 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 47/8,  położonej w Prądocinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 54/33,  położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 236/1,  położonej w Olimpinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Nowa Wieś Wielka Północ I”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012 - 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego dla realizacji projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 20. Informacja o zrealizowanych formach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz zamierzeniach w zakresie zabezpieczenia letniego wypoczynku.
 21. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 22. Stanowisko Państwa Radnych w sprawie projektu Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 23. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Wolne wnioski.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (16 marca 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (21 marca 2012, 09:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1497