Sesja w dniu 9 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 9 lutego 2012 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r.
 7. Sprawozdanie z działalności GOK i Społecznej Rady Programowej za 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu  realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 – 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020.
 14. Informacja na temat wniosku Pani Anny Matuszewskiej.
 15. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2011 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
 16. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2011 r. oraz założenia na 2012 r.
 17. Sprawozdanie z działalności za 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
 18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (27 stycznia 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (3 lutego 2012, 07:36:18)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (3 lutego 2012, 07:39:06)
Zmieniono: korekta tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1445