Sesja w dniu 20 października 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 20 października 2011 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 15 września 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 15 września 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Olimpinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Brzozie, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Tarkowie Dolnym i Olimpinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dziki Ostrów”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Tarkowo”.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kobylarnia V”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 15. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 16. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (10 października 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2011, 13:46:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1599