Sesja w dniu 15 września 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 15 września 2011 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lipca 2011 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 lipca 2011 r.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kobylarnia, Nowe Smolno, Brzoza, Kolankowo - Kobylarnia, Nowe Smolno I etap”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kobylarnia, Nowe Smolno, Brzoza, Kolankowo - Kolankowo II etap”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Prądocinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011 r.
 20. Informacja o realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2008 – 2015”. Informacja nt. „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka”.
 21. Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
 22. Informacja o jakości pracy szkół i przeprowadzonych egzaminach zewnętrznych.
 23. Informacja o złożonych wnioskach i pozyskanych środkach pozabudżetowych (unijnych, grantach, konkursach).
 24. Informacja na temat skargi Pana Edmunda Nowickiego, przekazanej do Rady Gminy przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 18 sierpnia 2011 r.
 25. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 26. Wolne wnioski.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (6 września 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (9 września 2011, 07:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738