Sesja w dniu 29 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na IX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 29 czerwca 2011 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 kwietnia 2011 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 kwietnia 2011 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi za 2010 rok:
    a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2010 rok,
    b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
    c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
    d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2010 rok,
    e) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2010 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
    f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok,
    g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.
    h) podjęcie uchwały w   sprawie    zatwierdzenia    sprawozdania    finansowego    wraz    ze    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2010 rok.
    i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2010 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na zamianę  nieruchomości gruntowych  w Tarkowie Dolnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Brzozie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gruntu  położonego  w Brzozie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziemionna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, dotyczącego zadań własnych Gminy Nowa Wieś Wielka  z zakresu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka zadań z zakresu obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zawarcia porozumienia z RC Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji na realizację projektu pn. „Nowy Świat”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego używania, RC Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji, nieruchomości położonej przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2012-2015.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni
w Nowej Wsi Wielkiej.
23. Informacja o pracy Rady Społecznej przy SPZOZ. Opinia mieszkańców na temat działalności Gminnej Przychodni, zakres oferowanych usług – w stosunku do potrzeb mieszkańców.
24. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
25. Debata nt. ZGK – zakład budżetowy – stan prawny. Informacja o działaniach ZGK w Nowej Wsi Wielkiej ze szczególnym uwzględnieniem planowanych remontów i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Stan obecny, kierunki działania.
26. Informacja nt. proinwestycyjnej polityki gminy – stan obecny, propozycje, wyznaczenie kierunków.
27. Informacja nt. pracy Komisji Statutowej.
28. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
29. Wolne wnioski.
30. Sprawy różne.
31. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (10 czerwca 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (15 czerwca 2011, 14:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506