Sesja w dniu 26 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na V sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 26 stycznia 2011 r. o godz. 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 grudnia 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w Kolankowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
 13. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2010 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011.
 14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2010 r. oraz założenia na 2011 r.
 15. Sprawozdanie z działalności GOK i Społecznej Rady Programowej za 2010 r.
 16. Informacja na temat spraw poruszonych na spotkaniu z Sołtysami w dniu 10 stycznia 2011 r.
 17. Informacja o podjętych w kadencji 2006-2010 uchwałach dotyczących opłaty adiacenckiej i wielkości wpływów do budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka uzyskanych z ich tytułu.
 18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (17 stycznia 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 stycznia 2011, 14:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1777