Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu wykonywania zadań publicznych

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych  w zakresie
wspierania kultury fizycznej i sportu w 2005 r. przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
oraz z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203 i Nr 210 poz. 2135).

I.Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania poprzez realizację przedsięwzięć        
z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.

II. Formy realizacji zadania
Zadanie, może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez
organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:
1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych (projekty całoroczne, projekty
krótkoterminowe dotyczące gier zespołowych rozgrywanych w systemie
„jesień-wiosna” obejmujące:
a) organizację treningów, zajęć sportowych,
b) organizację zawodów i rozgrywek,
c) udział w zawodach i rozgrywkach lokalnych, powiatowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych ,
d) organizację zgrupowań (obozów) sportowych,
e) wynajem bazy sportowej,
f) zakup sprzętu sportowego;
2. Organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Nowa Wieś
Wielka popularyzujących rozwój kultury fizycznej i zdrowy styl życia (projekty
krótkoterminowe).

III. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe        
i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
1) wsparcia zadania,
2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały
zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane 
ze środków Gminy w 2004 roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań
Gminy w zakresie kultury fizycznej należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa
Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka – osobiście lub drogą
pocztową (decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego) w terminie
do 27 stycznia 2005 r. z dopiskiem: „Konkurs ofert – wspieranie kultury
fizycznej i sportu”.
5. Oferta, powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę         
w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokości  środków finansowych uzyskanych na
realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
7) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
8) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
6. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy    
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druk ten, a także wzór sprawozdania z wykonania
zadania, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl
Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2,        
86-060 Nowa Wieś Wielka, pok. nr 2.
7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane do końca grudnia 2005 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi
standardami oraz zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu, w zakresie
opisanym w ofercie.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2005 r.
1. Na realizację zadania, w 2005 r., planuje się przeznaczyć kwotę  57.000,00
zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta
Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części
przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych          
do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
2. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania może wynieść:
1)  do 100 % kosztów poniesionych faktycznie przy realizacji szkolenia
opisanego w  rozdziale II ust. 1. 
Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup sprzętu sportowego,
- transport,
- noclegi,
- wyżywienie w przypadku organizacji zawodów i rozgrywek,
- koszty związane z organizacją obozów sportowych (w wysokości 5% udzielonej
dotacji w odniesieniu do sumy kosztów transportu, noclegu i wyżywienia),
- ryczałty sędziowskie,
- wynajem obiektów sportowych,
- opłaty licencji i startowe,
- ubezpieczenie zawodników,
- obsługa medyczna,
- umowy cywilno-prawne (księgowa w wysokości 3% udzielonej dotacji),
- inne koszty (określić jakie)
2) do 100% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadania
opisanego w rozdziale II ust. 2,
Koszty pokrywane z dotacji:
- zakup nagród,
- transport,
- ryczałty sędziowskie,
- obsługa medyczna,
- ubezpieczenie imprezy,
- materiały informacyjne i propagandowe,
- inne koszty (określić jakie)
3. Podaje się do wiadomości, że w 2004 r. udzielono uprawnionym podmiotom
dotacji na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie
54.000,00 zł.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Komisja ds. konkursu, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka     
nr 87/04 z dnia 21 grudnia 2004 r., dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących
realizacji zadania i przedstawia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni
od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale
II nastąpi w szczególności w oparciu o:
1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Samorządu
Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogłoszeniem,
2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału
ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi
oferenta,
4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego       
lub podobnego projektu,
5) ocenę realizacji wcześniejszych powierzonych projektów, w tym ich liczbę     
 i tradycje,
6) liczbę zdobytych punktów w ramach systemu sportu młodzików, juniorów        
i seniorów,
7) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych 
i prywatnych. Dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych
zadań,
8) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami
prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności      
lub proponowanego zadania,
9) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów, a także z możliwymi      
do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
10) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych
z budżetu Gminy.
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś
Wielka, a uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VI. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) lub innych
właściwych przepisów.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych
w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.     
W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty
zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot
lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione
nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną        
lub finansową oferenta.

VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy
z przyczyn opisanych wyżej, niewykorzystane środki wracają do budżetu gminy.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia
zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy, a oferentem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać
we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach,
wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest dotowane
przez  Gminę Nowa Wieś Wielka. Informacje takie winny być również podawane    
do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
2) dostarczenia na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oryginałów
dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem
kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej
dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli
całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (777kB) pdf

Formularze do pobrania: oferta, umowa i sprawozadanie (140kB) rtf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (21 grudnia 2004)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 grudnia 2004, 11:38:52)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (22 kwietnia 2010, 07:59:38)
Zmieniono: przeniesienie informacji do prawidłowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4877