Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu wykonywania zadań publicznych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie z zakresu  wykonywania zadań publicznych

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej oraz w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w 2005 roku poprzez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 roku Nr 116, poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135).

I. Rodzaj zadania
Konkurs ofert dotyczy wspierania zadania poprzez  realizację przedsięwzięć z zakresu wspierania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej oraz  w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i pomoc osobom starszym, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

II. Formy realizacji zadania
Zadanie może być realizowane w różnych formach:
1. Usług opiekuńczych.
2. Animowanie inicjatyw osób niepełnosprawnych i ich rodzin celem rehabilitacji.
3. Udzielanie poradnictwa prawnego i działalności  edukacyjno-szkoleniowej.
4. Organizację imprez charytatywnych.

III. Termin i warunki składania ofert:
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
a) wsparcia zadania,
b) powierzenia wykonania zadania,
3. W konkursie nie mogą brać udział podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania  lub  nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy w 2004 roku.
4. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie w/w należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka - osobiście lub drogą pocztową (decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego) w terminie do 15 maja 2005 r.
z dopiskiem „Konkurs ofert - wspieranie pomocy społecznej”
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywalnych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
g) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przekładanej oferty,
h) inne informacje i dokumenty wynikające z  druku wzoru oferty.
6. Oferty można składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru  umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego  zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druk ten, a także wzór sprawozdania z wykonania zadania, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl.
Druki można pobierać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, pokój nr 2.
7.Oferty złożone  na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane do końca grudnia 2005 roku
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, z przyjętymi standardami oraz zgodnie z umową zawartą ze zwycięzcą konkursu w zakresie opisanym w ofercie.

V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2005 roku.
1. Na realizację zadania w 2005 roku, planuje się przeznaczyć kwotę 11.500,00 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do  przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.  
2. W przypadku wyboru ofert do realizacji, kwota dofinansowania może wynieść:
a) do 100% kosztów poniesionych faktycznie przy realizacji poradnictwa prawnego i działalności  edukacyjno-szkoleniowej opisanego w rozdziale II ust. 3
3. Podaje się do wiadomości, że w 2004 roku udzielono uprawnionym podmiotom dotacji na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 9.000,00 zł.

VI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert:
1. Komisja ds. konkursu, powołana zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nr 24/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania i przedstawia Wójtowi Gminy  Nowa Wieś Wielka do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
3. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania, o którym mowa w rozdziale II nastąpi w szczególności w oparciu o:
a) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy w zakresie wspierania pomocy społecznej oraz z niniejszym ogłoszeniem,
b) posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
c) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
d) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
e) ocenę realizacji wcześniejszych powierzonych projektów, w tym ich liczbę i tradycje,
f) pozyskiwanie do współpracy i współfinansowania projektu partnerów publicznych i prywatnych (dotyczy to podmiotów ubiegających się o wsparcie proponowanych zadań),
g) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
h) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, porównanie jej z ofertami innych podmiotów, a także z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
i) rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu Gminy.
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, a uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) lub innych właściwych przepisów.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji.
3. Wysokość  przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Postanowienie końcowe 
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, niewykorzystane środki wracają do budżetu gminy.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy, a oferentem.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Nowa Wieś Wielka. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
4. Dotowany podmiot jest zobowiązany do:
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
b) dostarczenia na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Szczegółowych informacji udziela Mirosław Bogusz - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, pok. 12,
Tel.: (052) 38-12-806 wew. 62
Tel.: (052) 32-06-862

Formularze do pobrania: oferta, wzór umowy i sprawozdanie (140kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (13 kwietnia 2005, 13:54:27)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (22 kwietnia 2010, 08:00:02)
Zmieniono: przeniesienie informacji do prawidłowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5046