Sesja w dniu 28 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na IV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek 28 grudnia 2010 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 grudnia 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 17 grudnia 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok.
 16. Informacja o pozyskiwaniu środków unijnych.
 17. Informacja na temat Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka.
 18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (22 grudnia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (23 grudnia 2010, 08:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1577