Sesja w dniu 17 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na III sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w piątek 17 grudnia 2010 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 grudnia 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 6 grudnia 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 9. Omówienie obowiązujących stawek podatkowych.
 10. Wstępna opinia Komisji Budżetu, Planowania i Finansów o projekcie budżetu Gminy na 2011 r.
 11. Dyskusja nad wnioskami do budżetu składanymi przez sołectwa w kadencji 2006-2010 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 12. Omówienie spraw poruszanych na zebraniach wiejskich w kadencji 2006-2010 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
 13. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (8 grudnia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (8 grudnia 2010, 14:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598